ALLMÄNNA TJÄNSTEVILLKOR

Dessa allmänna tjänstevillkor (”Villkoren”) gäller för alla erelko AB:s, med org. nr. 559056-5734, (”erelko”) konsulttjänster (”Tjänst”). Med Offert avses i dessa Villkor en skriftlig beskrivning av Tjänsten och betalningsvillkor m.m. som erelko tillställt Kunden. Med ”Kunden” avses den till vilken Offerten eller Projektbekräftelsen tillställts. Med Projektbekräftelse avses erelkos skriftliga bekräftelse på av Kund accepterad Offert, med eller utan eventuella justeringar. Varje Offert och Projektbekräftelse innehåller dessa Villkor med bilagor om inte Parterna skriftligen kommit överens om annat. Dessa Villkor tillsammans med ABK 09, de ändringar och tillägg till ABK 09 som upptagits i särskild sammanställning och Projektbekräftelsen utgör ”Avtalet” mellan Parterna.

En Kunds standardiserade hänvisning till standardavtal eller motsvarande ska varken i sig eller i kombination med erelkos agerande eller passivitet anses innebära att Parterna har avtalat om avvikelse från bestämmelser i dessa Villkor. Omfattning och villkor för Tjänsten framgår av Projektbekräftelsen och dessa Villkor med eventuella tillhörande bilagor. Om Projektbekräftelse och dessa Villkor innehåller motstridiga uppgifter ska Offerten ha företräde framför dessa Villkor och eventuella övriga bilagor, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

Avtal ska endast anses ha ingåtts mellan erelko och Kunden avseende Tjänsten vid den omständighet som tidigast infaller av följande:

i. Kunden skriftligen accepterar Projektbekräftelse, eller
ii. Kunden inte inom sju (7) dagar lämnat meddelande till erelko om att den avböjer Projektbekräftelsen.
 

Vid skriftlig accept av Offert ska Kunden anses ha accepterat att den blir bunden till Avtalet vid utelämnat avböjande av Projektbekräftelse.Projektbekräftelse måste accepteras i sin helhet för att medföra avtalsbundenhet. Uteblivet svar från Kund enligt ii. ovan ska anses innebära en accept av Projektbekräftelsen i sin helhet.

erelko ansvarar med nedan angivna begränsningar för skada som uppstår på grund av erelkos försumlighet vid utförande av Tjänsten. Parts skadeståndsansvar är begränsat till ett sammanlagt belopp om fem (5) prisbasbelopp om inget annat framgår av Projektbekräftelsen, dock högst till arvodet för Tjänsten. Vid uppdrag på löpande räkning utgörs arvodet för Tjänsten av det sammanlagda arvodet för Tjänsten under de 12 månader som ligger i tiden före skadetidpunkten. Med prisbasbelopp avses enligt Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) fastställt vid skadetidpunkten gällande prisbasbelopp. Part ansvarar dock inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust av information. Inte heller omfattar ansvaret motpartens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

Om personuppgifter behandlas inom ramen for Tjänsten är kunden personuppgiftsansvarig och erelko personuppgiftsbiträde. Kunden är ansvarig i egenskap av personuppgiftsansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. erelkoförbinder sig att endast behandla personuppgifter i enlighet med Avtalet och kundens skriftliga instruktioner. erelko ska ha rätt till ersättning för att följa kundens skriftliga instruktioner om den begärda åtgärden inte framgår av Avtalet. I det fall erelko/RF utför behandling av personuppgifter på erelko utrustning ska erelko/RF vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som överenskommits för att skydda personuppgifterna. I det fall erelko utför behandling av personuppgifter på kundens utrustning ska kunden ansvara för att de nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna, vidtas. Använder erelko underkonsult, som behandlar kundens personuppgifter, ska erelko som ombud för kunden underteckna ett avtal med underkonsulten enligt vilket underkonsulten som personuppgiftsbiträde åtar sig att gentemot kunden följa vad som anges i denna punkt.

Betalning ska erläggas senast 30 dagar efter fakturans utställandedatum. Vid dröjsmål med betalning ska dröjsmålsränta och annan ersättning utgå enligt lag.

erelko har rätt till ersättning för utlägg enligt vad som särskilt överenskommits. erelko har rätt till ersättning för traktamentskostnader samt rese- och logikostnader enligt vad som överenskommits. Har ingen överenskommelse träffats har erelko vid resa från erelkos i Avtalet angivna stationeringsort, rätt till ersättning för traktamentskostnader och resekostnader avseende resa med egen bil enligt erelko gällande prislista och för logikostnader och resekostnader avseende resa med annat färdmedel än egen bil med uppkomna kostnader.